Vedtægter

Vedtægter for Byøkologisk Forum

1. Foreningens navn er Byøkologisk Forum. Foreningen er hjemmehørende i Randers Kommune.

2. Foreningens formål er at arbejde for at fremme en social og økologisk bæredygtig udvikling med udgangspunkt i Randers Kommune.

3. Som medlemmer kan optages enkeltmedlemmer, familiemedlemskaber og organisationer der kan tilslutte sig foreningens formål.
Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Et familiemedlemskab har 2 stemmer. En medlemsorganisation har en stemme på generalforsamlingen..

4. Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer p.g.a. kontingentrestance.

5. Foreningen afholder ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst fjorten dages varsel ved brev til medlemmerne, og skal mindst bestå af følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Arbejdsgruppernes beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsen og revisor.
8. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen mindst 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

6. Vedtægter kan ændres på en generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Forslag om vedtægtsændring der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. marts. Forslag om vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 7 dages varsel, hvis 3 arbejdsudvalgsmedlemmer eller 1/3 af medlemmernes ønsker det.

8. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, men har kun stemmeret, hvis et af bestyrelsesmedlemmerne ikke møder op

– På generalforsamlingen vælges først formanden for 2 år ad gangen.
– Bestyrelsen vælger selv kasserer.
– Formanden skal minimum have været medlem i 2 år.
– BØF er ikke en partipolitisk forening og ønsker i henhold til foreningens formål at forblive sådan. Derfor kan der ikke vælges en formand, der sidder i byrådet eller i bestyelsen af et parti. Hvis formanden indgår i et sådant arbejde, så skal det meddeles bestyrelsen hurtigst muligt, og formanden udtræder af bestyelsen.
– Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, idet der hvert andet år vælges 3 henholdsvis 2 medlemmer. Suppleanterne og revisor er på valg hvert år.
– Der kan kun være et medlem pr. husstand i bestyrelsen.
– Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. En kursist skal have mulighed for at sidde i bestyrelsen.

9. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Kassereren fremlægger et revideret regnskab til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

10. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Udover generalforsamlingen kan bestyrelsen indkalde til medlemsmøde efter behov. Medlemsmødet er øverste myndighed næstefter generalforsamlingen. På medlemsmøderne kan nedsættes arbejdsgrupper.
Bestyrelsen kan derudover nedsætte arbejdsgrupper, evt. i samarbejde med aktive medlemmer. På medlemsmøderne foretages koordination af evt. arbejdsgruppers arbejde, ligesom grupperne aflægger referat til kommende aktiviteter. Medlemsmøderne kan i øvrigt anvendes efter aktuelle behov.

11. Foreningen kan nedlægges hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det på en generalforsamling. Nedlæggelsen skal med samme flertal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Foreningens midler skal så vidt muligt tilfalde en forening hjemmehørende i Randers Kommune med en lignende formålsparagraf efter generalforsamlingens bestemmelse.

Vedtægterne er senest ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 9/2-16.


Gældende vedtægter:

Tidligere kendte vedtægtsversioner: